Publicitātes pārskats | ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Projekts “PuMPuRS”)

01. septembris, 2021

Publicitātes atskaite par 2020./2021.m.g. 1.semestri

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta īstenošanas laiks: 03/2017–12/2022.

Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski ir sadalīti četrās grupās:

1.grupa – AR MĀCĪBU DARBU VAI IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDI SAISTĪTIE RISKI;

2.grupa – SOCIĀLĀS VIDES UN VESELĪBAS RISKI;

3.grupa – 3. EKONOMISKIE RISKI;

4.grupa – 4. AR ĢIMENI SAISTĪTIE RISKI

2020./2021.m.g.1.semestrī RMDV īstenoja ar 2 riska grupām saistītās aktivitātes, proti, ar mācību vai izglītības iestādes vidi saistītajiem riskiem un ekonomiskajiem riskiem.

Konsultatīvā atbalsta sniegšanas PMP samazināšanai, kas tieši saistīta ar 1.riska grupu, uzdevumi atbilstoši izstrādātajam PMP risku novēršanas plānam ir izveidot KA plānu un vienošanos ar izglītojamo un īstenot šo plānu, ja nepieciešams, sadarbojoties ar klases audzinātāju (vai citu mācību personālu, izglītības psihologu, sociālo pedagogu vai izglītības iestādes vadību) un, ja iespējams un nepieciešams, arī ar vecākiem, ja izglītojamais ir nepilngadīgs.

Skolotāji visa semestra laikā centās nodrošināt skolēnu personības izaugsmi– intelektuālo, emocionālo un sociālās attīstības vienotību, sekmēt viņu tikumisko īpašību attīstību, veicināt skolēnu līdzdalību, sadarbību un atbildību pedagoģiskajā procesā, sekmēt vērtībizglītību, veidojot skolēnu izpratni par darba dzīvi un karjeras plānošanu, attīstot runas un uzvedības kultūru.

Projekta ietvaros 1. semestra laikā 5 audzēkņiem tika sniegtas konsultācijas angļu valodā, 2 audzēkņiem – latviešu valodā un 1 audzēknim – matemātikā (kopējā izlietotā naudas summa par konsultāciju sniegšanu – 1934.61 EUR. Kopā projektā bija iesaistīti 4 skolas pedagogi. Naudas izlietojums laika periodā no 01.09.2020. līdz 31.12.2020. par dienesta viesnīcu 3 audzēkņiem sastāda 146.16 EUR. 

Atskaiti sagatavoja projekta 834 koordinatore Gunta Tjanginska


Publicitātes atskaite par 2020./2021.m.g. 2.semestri

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta īstenošanas laiks: 03/2017–12/2022.

Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski ir sadalīti četrās grupās:

1.grupa – AR MĀCĪBU DARBU VAI IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDI SAISTĪTIE RISKI;

2.grupa – SOCIĀLĀS VIDES UN VESELĪBAS RISKI;

3.grupa – 3. EKONOMISKIE RISKI;

4.grupa – 4. AR ĢIMENI SAISTĪTIE RISKI

2020./2021.m.g.2.semestrī RMDV īstenoja ar 2 riska grupām saistītās aktivitātes, proti, ar mācību vai izglītības iestādes vidi saistītajiem riskiem un ekonomiskajiem riskiem.

Projekta ietvaros 2. semestra laikā 6 audzēkņiem tika sniegtas konsultācijas angļu valodā, 2 audzēkņiem – latviešu valodā un 2 audzēkņiem – matemātikā. Dienesta viesnīcas izdevumi (līdz 35.00 eiro/mēnesī) tika kompensēti -2 audzēkņiem. Kopējā summa, kas tika izlietota dienesta viesnīcai laika posmā no 01.01.2021.-31.08.21. – 248,17% EUR. Savukārt atalgojumiem tika izlietoti 4433.10 EUR.

Atskaiti sagatavoja projekta 834 koordinatore Gunta Tjanginska

Publicitātes pārskats | ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Projekts “PuMPuRS”)

04. septembris, 2020

Publicitātes atskaite par 2019./2020.m.g. 1.semestri

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta īstenošanas laiks: 03/2017–12/2022.

Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski ir sadalīti četrās grupās:

1.grupa – AR MĀCĪBU DARBU VAI IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDI SAISTĪTIE RISKI;

2.grupa – SOCIĀLĀS VIDES UN VESELĪBAS RISKI;

3.grupa – 3. EKONOMISKIE RISKI;

4.grupa – 4. AR ĢIMENI SAISTĪTIE RISKI

2019./2020.m.g.1.semestrī RMDV īstenoja ar 2 riska grupām saistītās aktivitātes, proti, ar mācību vai izglītības iestādes vidi saistītajiem riskiem un ekonomiskajiem riskiem.

Konsultatīvā atbalsta sniegšanas PMP samazināšanai, kas tieši saistīta ar 1.riska grupu, uzdevumi atbilstoši izstrādātajam PMP risku novēršanas plānam ir izveidot KA plānu un vienošanos ar izglītojamo un īstenot šo plānu, ja nepieciešams, sadarbojoties ar klases audzinātāju (vai citu mācību personālu, izglītības psihologu, sociālo pedagogu vai izglītības iestādes vadību) un, ja iespējams un nepieciešams, arī ar vecākiem, ja izglītojamais ir nepilngadīgs.

Skolotāji visa semestra laikā centās nodrošināt skolēnu personības izaugsmi– intelektuālo, emocionālo un sociālās attīstības vienotību, sekmēt viņu tikumisko īpašību attīstību, veicināt skolēnu līdzdalību, sadarbību un atbildību pedagoģiskajā procesā, sekmēt vērtībizglītību, veidojot skolēnu izpratni par darba dzīvi un karjeras plānošanu, attīstot runas un uzvedības kultūru.

Projekta ietvaros 1. semestra laikā 3 audzēkņiem tika sniegtas konsultācijas angļu valodā, 2 audzēkņiem – latviešu valodā un 1 audzēknim – matemātikā. Transporta izdevumi tika kompensēti 3 audzēkņiem un dienesta viesnīcas izdevumi -4 audzēkņiem. Kopējā summa, kas tika izlietota dienesta viesnīcai laika posmā no 01.01.2020.-31.08 – 314,65 eiro un transportam – 179.09 eiro. Kopā – 493,74 eiro.

Atskaiti sagatavoja projekta 834 koordinatore Gunta Tjanginska

Publicitātes atskaite par 2019./2020.m.g. 2.semestri

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta īstenošanas laiks: 03/2017–12/2022.

Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski ir sadalīti četrās grupās:

1.grupa – AR MĀCĪBU DARBU VAI IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDI SAISTĪTIE RISKI;

2.grupa – SOCIĀLĀS VIDES UN VESELĪBAS RISKI;

3.grupa – 3. EKONOMISKIE RISKI;

4.grupa – 4. AR ĢIMENI SAISTĪTIE RISKI

2019./2020.m.g.2.semestrī RMDV īstenoja ar 2 riska grupām saistītās aktivitātes, proti, ar mācību vai izglītības iestādes vidi saistītajiem riskiem un ekonomiskajiem riskiem.

Projekta ietvaros 2. semestra laikā 4 audzēkņiem tika sniegtas konsultācijas angļu valodā, 2 audzēkņiem – latviešu valodā un 2 audzēkņiem – matemātikā. Dienesta viesnīcas izdevumi (līdz 35.00 eiro/mēnesī) tika kompensēti -7 audzēkņiem. Kopējā summa, kas tika izlietota dienesta viesnīcai laika posmā no 01.01.2020.-31.08, – 940,50 eiro.

Atskaiti sagatavoja projekta 834 koordinatore Gunta Tjanginska

PUMPURS

29. jūnijs, 2019

PuMPuRS

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs.

Mērķgrupa:

 • vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei;
 • profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).

 

Ko iegūst skolēni?

Projekts ,,PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu:

 • konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • kompensācija par:
  • sabiedriskā transporta biļetēm;
  • naktsmītnēm;
  • ēdināšanu;
  • individuālajiem mācību līdzekļiem;
  • individuālās lietošanas priekšmetiem;
  • speciālo transportu;
 • Jauniešu NVO projekti pašvaldībās.

 

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017–12/2022

2018./2019.m.g. 2.semestrī projekta ietvaros Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā tika sniegtas konsultācijas 8 audzēkņiem (angļu, latviešu valodā, matemātikā), kā arī kompensēti transporta izdevumi (3 audzēkņiem) un dienesta viesnīcas izdevumi (3 audzēkņiem).

 

Projekta koordinatore Sandra Kļaviņa

PUMPURS

13. marts, 2019

 PuMPuRS

 

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs.

Mērķgrupa:

 • vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei
 • profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas)

Ko iegūst skolēni?

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu:

 • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • Kompensācija par:
  • sabiedriskā transporta biļetēm;
  • naktsmītnēm;
  • ēdināšanu;
  • individuālajiem mācību līdzekļiem;
  • individuālās lietošanas priekšmetiem;
  • speciālo transportu;
 • Jauniešu NVO projekti pašvaldībās.

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017–12/2022

RMDV 2018/2019.m.g.2.semestrī projekta ietvaros tiek sniegtas konsultācijas 8 audzēkņiem( angļu, latviešu valodā, matemātikā), kā arī tiek kompensēti transporta izdevumi(3 audzēkņiem) un dienesta viesnīcas izdevumi(3 audzēkņiem).

 

 

Projekta koordinatore Sandra Kļaviņa

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

28. februāris, 2018

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab


ATRODAMIESKONTAKTI


Adrese: Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601

Tālruņi:

26660405 (direktore)

64622676; 20242878 (lietvedība)

26462211 (mācību daļa)

64622732; 29126443 (grāmatvedība)

27822265 (mākslas skola)

29349279 (dienesta viesnīca)

e-pasts: pasts@rmdv.lv


SEKO MUMS

© 2021 RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA