Projekts „Pa Saulei – no Miķeļiem līdz ziemas Saulgriežiem”

29. janvāris, 2016

Lai rosinātu jauniešus radoši un inovatīvi izmantot kultūras tradīcijas, veidojot sadarbību starp dažādām iedzīvotāju grupām un paaudzēm, uzmanības lokā bija Saules zīme ap mums, pasaulē un mūsos pašos gadskārtās no Miķeļiem līdz ziemas Saulgriežiem. Tāds ir projekta mērķis.

Projektā kopā darbojās mākslas un mūzikas topošie speciālisti – Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas jaunieši.

Moto

Drīz es gāju, drīz darīju,

Drīz es otru aicināju…

RMDV un JIRMV iet, dara un aicina.

RMDV un JIRMV jaunieši vadīja radošās pieturas Rēzeknes novada 4 lauku pamatskolās, akcentējot Saules lomu gadskārtās: Feimaņos – Miķeļi, Stoļerovā – Veļu laiks, Gaigalavā – Mārtiņi, Sakstagalā – Ziemassvētki.

Projekta partneri – Feimaņu pamatskolas, Rēznas pamatskolas, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas, Gaigalavas pamatskolas skolēni – ieguva jaunas zināšanas folklorā par Saules zīmi un emocionālās izjūtas, apguva Latgales amatnieku tradicionālo amatu pamatprasmes keramikā, koka un metāla izstrādājumos, apģērba aksesuāros. Saules gleznošanas darbnīcās iepazina latviešu tautas mitoloģiju par sauli, rakstus un krāsas. Pirmās prasmes ieguva tautas mūzikas instrumentu spēlēšanā, iemācījās latgaliski Saules dziesmas un rotaļas.

– Saules tēma ir interesanta un daudzveidīga, asociējas ar garīgām lietām. (Gaigalavas pamatskolas skolotāja Jolanta Dundeniece).

 – Savādāk, kad māca jaunieši, jo skolēni viņus uztver citādāk nekā skolotājus, kuri strādā ar viņiem ikdienā. (Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas direktore Silvija Freiberga).

 

Kāpēc saules zīme?

Saule – mūžīgās dzīvības un kustības simbols, centrālais tēls debesu spīdekļu grupā, tai ierādīta goda vieta arī dažādos rotājumos. Saules raksta atvasinājumu ir ļoti daudz, arī rotātie priekšmeti un tehnikas ir ļoti daudzveidīgi.

,,Saules zīme dažādos darinājumos ierakstīta arī kā kvadrāts, novietots uz viena stūra, vai astoņstūris, to attēlo arī kā ziedam līdzīgu rozeti. Rūpīgi jāielūkojas rakstos, lai dažādās kompozīcijās atšķirtu uz pusēm pāršķeltās saulītes, ar divām nošķeltām virsotnēm ierakstītās saulītes’’. Saules zīme visbiežāk lietota sieviešu apģērba un rotu izdaiļošanai, tā grezno darbarīkus, kuros meitas lietoja pūra darināšanai. Rakstu veidojot, saules zīmei parasti izvēlēta centrālā vieta.

Populārākā krāsa Saules zīmēm ir sarkanā un dzeltenā. Saule māca arī taisnīgumu un žēlsirdību – tā spīd vienādi visiem.

Par Sauli ir dziesmas un rotaļas latgaliski. Par Sauli stāsta arī pasakas – kustība, kas aicina darboties pozitīvi, Saules siltuma modināšana sevī un citos.

Projekts radīs interesi caur darbošanos, aicinot tā dalībniekus pašiem iepazīt Saules zīmi, tās nozīmi. Tā kā projekta aktivitātes skolās uzsāksies rudenī – laikā, kad Saules paliek mazāk – tā tiks meklēta aksesuāros un modināta gala pasākumā pirms Ziemassvētkiem.

Saules zīme tika iemūžināta kokā, keramikā, tekstilā, metālā, izdejota dejā, nospēlēta tradicionālajos mūzikas instrumentos, izdziedātā un ierakstīta latviešu tautas dziesmās.

Projekts īstenots 2014. gadā.

 

 

Info: Ināra Groce, Inga Čekša-Ratniece

Jauniešu un pedagogu iesaiste praktiskos restaurācijas darbos Rēzeknes pilsētas vēsturiskajā centrā

28. janvāris, 2016

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir sadarbības partneris projektā nr. EEZLV04/INP/2013/5 „Rēzeknes zaļās sinagogas restaurācija, iekļaujot koka arhitektūras mantojuma centra un ekspozīcijas par ebreju kultūras mantojuma izveidi” līdzfinansēts no Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana”, kuru realizē Rēzeknes pilsētas dome.

Projekta mērķis  – iesaistot Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas, Rēzeknes Tehnikuma un Ārendāles SamEydes profesionālās skolas  audzēkņus un pedagogus, veicināt Rēzeknes pilsētas vēsturiskā centra atdzīvināšanu, restaurējot Rēzeknes Zaļo sinagogu un izveidojot Tūrisma informācijas centru, Koka arhitektūras centru un Ebreju kultūras mantojuma virtuālo ekspozīciju.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas pedagogi un audzēkņi iesaistījās sekojošās projekta aktivitātēs:

  • Demonstrēt vēsturiskas koka būves restaurācijas labo praksi, tādejādi multiplicējot restaurācijas piemēru pilsētas vēsturiskā centra iedzīvotājiem, kuru īpašumā ir koka mājas vai mājas ar koka apdares elementiem
  • Pilsētas vēsturiskā centra atdzīvināšana, padarot to pieejamāku un atraktīvāku tūristiem
  • Ebreju kultūras liecību Rēzeknē saglabāšana un eksponēšana
  • Vecākās Baltijā koka sinagogas restaurācijā
  • Koka restaurācijas kursu un apmācību apmeklējumi
  • Profesionālo skolu sadarbības stiprināšanā vietējā un starptautiskā līmenī
  • Sadarbības attīstībā starp pašvaldībām, profesionālajām izglītības iestādēm un valsti.

Kopējie plānotie projekta izdevumi ir 711 437,00 euro, no kuriem 95% (675 865,00 euro) ir atbalsta summa (85% – EEZ finanšu instruments, 15% valsts budžeta līdzfinansējums), bet 5% – līdzfinansējuma saņēmēja finansējums.

RMDV jaunieši un Koka izstrādājumu dizaina un restaurācijas izglītības programmas pedagogi Andris Anspoks un Gunārs Klaučs veica vēsturisko sinagogas logu restaurāciju, koka detaļu restaurāciju, koka mēbeļu izgatavošanu sinagogas vēsturiskajam aprīkojumam, sienu un griestu vēsturisko zīmējumu atjaunošanu.

Projekts tika uzsākts 2013.gada decembrī un ilga līdz 2015. gada decembrim.

RMDV 2014. gadā īstenoto projektu apraksts

21. novembris, 2015

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola 2014.gadā sagatavoja, iesniedza fondos un programmās vairākus projektus un lielākajai daļai no projektiem saņēma arī līdzfinansējumu.
2014.gadā izglītības iestāde aktīvi turpināja piesaistīt finansējumu pedagogu pieredzes apmaiņai un izglītojamo praksēm Eiropas Savienības mākslas un dizaina skolās. Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas projekta ,,Inovācijas un senās tradīcijas mākslas izglītības procesu nodrošināšanā”, Nr.2013-1-LV1-LEO03-05354, ietvaros 6 pedagogi bija pieredzes apmaiņā Turcijā, Stambulas mākslas un dizaina skolās (ilgums – 1 nedēļa). Projekta kopējās izmaksas – 7958,40 EUR.
Pērn izglītības iestāde iesniedza projektu jaunajā Ersamus+ programmā. Gūts atbalsts projektam ,,Pēc inovācijām jaunu izglītības programmu ieviešanai”, Nr.2014-1-LV01-KA102-000077. Rezultātā š.g. sākumā 3 pedagogi bija pieredzes apmaiņā Portugāles mākslas un dizaina skolās (Bragas pilsēta) – Kristīne Binduka, Skaidrīte Romančuka, Māra Zīliņa, 3 pedagogi – Spānijā (Seviļa) – Norberts Kudiņš, Ināra Taranda, Osvalds Zvejsalnieks. Projekta kopējās izmaksas – 11760,00 EUR.
Skola turpināja jaunu sadarbības partneru piesaisti aiz Latvijas robežām – no Lielbritānijas, Portugāles, Bulgārijas mākslas, dizaina skolām un centriem, arī Baltkrievijas Vitebskas mākslas skolām.
Kopš 2009.gada septembra Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (Nr.2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001), kuru īsteno LR Izglītības un zinātnes ministrija. Projekta ietvaros Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi saņem mērķstipendijas no ESF.
Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam, pedagogs Andris Anspoks pilnveidoja sava zināšanas profesionālajās nozarēs (koka restaurācijā Viļņas mākslas muzejā Lietuvā).
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola aktīvi līdzdarbojās arī Rēzeknes Kultūras un tūrisma centra rīkoto Mākslas dienu pasākumos – pedagogu piedalīšanās starptautiskajā mākslinieku plenērā un izglītojamo dalība Mākslas dienu centrālajā pasākumā, kā arī ārpus Mākslas dienu ietvariem sadarbojas, rīkojot radošajās darbnīcās, piedalās jaunu vides objektu plānošanā un arī tapšanā.
2014.gadā skola piesaistīja līdzfinansējumu projektam ,,Metāla mākslas simpozijs Rēzekne 2014”. Rezultātā nedēļas garumā notika metāla mākslas simpozijs, kuru vadīja RMDV pedagogs Norberts Kudiņš, piesaistot profesionālus māksliniekus. Rēzeknes Mākslas un dizina vidusskolas audzēkņi guva jaunas prasmes un zināšanas, līdzdarbojās 3 lielu vides objektu tapšanā, kuri pašlaik ir izvietoti pilsētas teritorijā.
Pērn kopā ar Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu realizēts projekts ,,Pa Saulei – no Miķeļiem līdz ziemas Saulgriežiem”. Projekts radīja interesi caur darbošanos, aicinot tā dalībniekus pašiem iepazīt Saules zīmi. Tā kā aktivitātes uzsākās rudenī – laikā, kad Saules paliek mazāk – tā tika meklēta aksesuāros un modināta gala pasākumā pirms Ziemassvētkiem – radošās pieturas Rēzeknes novada 4 lauku skolās. Projekts īstenots Kultūras ministrijas Radošo partnerību programmas ietvaros.
RMDV 2014.gadā turpināja sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām – Latvijas Mākslinieku savienību, Latgales mākslinieku kopu – popularizēja Latgales mākslu Latvijā un aiz tās robežām, rīkojot un piedaloties izstādēs un plenēros – Rēzekne, Varaklāni, Balvi, Ludza, Kārsava, Viļāni, Krāslava, Preiļi, Rīga, Valmiera (Latvija), Viļņa, Utena (Lietuva), Vitebska (Baltkrievija); biedrību ,,Latgales Kultūras centra izdevniecība” – projekti grāmatu sagatavošanā par reģiona kultūrvidi, kultūrizglītību (grāmata par Latgales glezniecību); tautas lietišķās mākslas studiju “Rēzeknes apriņķa pūdnīki” – jauno keramiķu (RMDV Keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programmas izglītojamo) prakses nodrošināšana pie Latgales keramiķiem, radošās darbnīcas kopā ar meistariem; Latvijas Kultūras fonda kopa “Pūdnīku skūla” – arī sadarbība radošajās darbnīcās un praksēs; Latvijas Restauratoru biedrību – Restaurācijas izglītības programmas pilnveidošanā un attīstībā; Latvijas Dizaineru savienību un Dizaina informācijas centru – informācijas apritē un izstāžu rīkošanā. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolai ir izveidojusies sadarbība ar vairākām augstākās izglītības iestādēm Latvijā. Liela loma ir Latvijas Mākslas akadēmijai. RMDV ēkā atrodas Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle. Līdz ar to sadarbība ir ļoti regulāra – pedagogu sadarbība gan mācību procesa satura aktualizēšanā, gan skašu-eksāmenu rezultātu izvērtēšanā; kopīgas izglītojamo un studentu darbu izstādes. 2014.gadā turpinājās sadarbība ar Rēzeknes Augstskolu (RA) – Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas pedagogi piedalījās RA studentu kvalifikācijas eksāmenu komisijās; izglītojamo un studentu darbu izstāžu apmeklēšana, izglītojamo ekskursijas uz RA fakultātēm un tikšanās ar mācībspēkiem.
2013.-2015.gadā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola kā partneris līdzdarbojas Rēzeknes pilsētas pašvaldības projektā “Rēzeknes zaļās sinagogas restaurācija, iekļaujot koka arhitektūras mantojuma centra un ekspozīcijas par ebreju kultūras mantojuma izveidi”. Projekts līdzfinansēts no Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 “Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana”. Projekts pilnveido izglītības iestādes audzēkņu un pedagogu zināšanas koka restaurācijā, organizējot apmācības kursus, pieredzes apmaiņas nometnes un stiprina sadarbību dažādos līmeņos – reģionālajā, valsts un starptautiskajā, piesaistot ne vien Latvijas, bet arī Norvēģijas amatniekus, profesionālo skolu audzēkņus, pedagogus, restauratorus. Piedaloties objekta restaurācijā, jaunas prasmes apgūst Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas un Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas audzēkņi, bet norvēģu studenti pārstāv Sam Eyde arodvidusskolu. Rezultātā Rēzekne iegūs vēl vienu sakoptu vēsturisko celtni – tiek restaurēta Rēzeknes Zaļā sinagoga, kas ir senākā koka sinagoga Baltijā. Tā atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā. Projekta realizācijas rezultātā šī restaurācija būtiski uzlabos tā tēlu un kļūs par pozitīvu piemēru citu koka ēku atjaunošanai.

ĀTRĀS SAITES


ATRODAMIESKONTAKTI


Adrese: Baznīcas 34A, Rēzekne, LV-4601

Tālruņi:

26660405 (direktore)

64622676; 20242878 (lietvedība)

26462211 (mācību daļa)

64622732; 29126443 (grāmatvedība)

27822265 (mākslas skola)

29344279 (dienesta viesnīca)

e-pasts: pasts@rmdv.lv


SEKO MUMS

© 2021 RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA