Audzēkņu padome

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā darbojas Audzēkņu padome (AP).

AP konsultante: Gunta Tjanginska (skolotāja), tel. 20242878, e-pasts: gunta.tjanginska@rmdv.lv

AP priekšsēdētāja: Agnese Skangale (3. k. Vizuālās saziņas līdzekļu māksla)

AP priekšsēdētājas vietnieces: Katrīna Malacanova (3. k. Reklāmas dizains), Anastasija Mišarina (4. k. Restaurācija)

Ārlietu ministres: Anželika Strucka (4. k. Apģērbu dizains), Nikole Vlasova (2. k. Reklāmas dizains)

Finanšu ministre: Elīza Pundure (2. k. 35B Tekstilizstrādājumu dizains)

Galvenie noformētāji: Marija Skangale (1. k. Komunikācijas dizains), Viktorija Petrova (2. k. Restaurācija), Agris Grīgs (1. k. Komunikācijas dizains), Matīss Ulmanis (2. k. Keramika)

Pasākumu organizatores: Anastasija Mišarina (4. k. Restaurācija), Renāte Dimpere (3. k. Restaurācija), Katrīna Malacanova (4. k. Reklāmas dizains), Natella Andrejeva (2. k. Restaurācija), Alīna Kalacka (2. k . Restaurācija)

Video operatore un fotogrāfe: Marta Šišlova (2. k. Māksla (Foto))

Tik-tok veidotāja: Aļona Daņiļenkova (2. k. Apģērbu dizains)

Atbildīgie par mūziku: Aleksandrs Henrijs Zvanītājs un Jānis Elgars Munda (3. k. Koka izstrādājumu dizains)

Plakātu veidotāja: Katrīna Malacanova (3. k. Reklāmas dizains)

Scenāriste: Agnese Skangale(3. k. Vizuālās saziņas līdzekļu māksla)

Audzēkņu Padomes darbam izvirzītie mērķi: 

 1. Veicināt izglītojamo veidošanos par valstij lojālu, aktīvu, radošu un atbildīgu personību.
 2. Pasākumu organizēšanā skolā un pilsētā.

Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi:

 1. Organizēt Audzēkņu padomes darbību atbilstoši Skolas nolikumam un Iekšējās kārtības  noteikumiem;
 2. Sadarboties ar Skolas administrāciju, pedagogiem un audzēkņiem;
 3. Piedalīties savas skolas darba plānošanā, organizēt un vadīt ārpusstundu un/vai ārpusskolas pasākumus; 
 4. Ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību, valsts un izglītības iestādes simboliku un atribūtiku;
 5. Pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar Skolas administrāciju un pedagogiem;
 6. Iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā Skolā;
 7. Attīstīt kritisko domāšanu un problēmrisināšanu; jaunradi un uzņēmējspējas; pašvadītu mācīšanos; pilsonisko līdzdalību; sadarbību; digitālo pratību;
 8. Apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot, veidojot Skolas sabiedrisko dzīvi; 
 9. Sadarboties ar citu izglītības iestāžu skolēnu Pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām;
 10. Celt savas skolas prestižu sabiedrībā