Dienesta viesnīca

RMDV Dienesta viesnīca: Raiņa iela 9, Rēzekne, LV-4601, tālrunis: 29344279

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas dienesta viesnīcas pakalpojumu izcenojumi.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN

(euro)

Cena ar

PVN (euro)

dienesta viesnīcas maksa izglītojamam, ja istabiņā dzīvo viena persona1, 10

1 vieta mēnesī

30,00

0,00

30,00

dienesta viesnīcas maksa izglītojamam, ja istabiņā dzīvo divas personas1, 10

1 vieta mēnesī

25,00

0,00

25,00

dienesta viesnīcas maksa izglītojamam, ja istabiņā dzīvo trīs personas1, 10

1 vieta mēnesī

20,00

0,00

20,00

maksa par vietas saglabāšanu dienesta viesnīcā periodā, kad izglītojamais nedzīvo dienesta viesnīcā1

1 vieta mēnesī

50 % no maksas

0,00

50 % no maksas

dienesta viesnīcas maksa pārējām personām (līdz 10 diennaktīm)3

1 vieta diennaktī

5,00

0,00

5,00

dienesta viesnīcas maksa pārējām personām (11–31 diennakts)3

1 vieta mēnesī

50,00

0,00

50,00

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 663 “Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 6.6. apakšpunktu.

DIENESTA VIESNĪCAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

I

Vispārīgie noteikumi

1.1. Vispārīgajos noteikumos izmantotie termini: 

        1.1.1. Īrnieks – persona, ar kuru noslēgts īres līgums. 

        1.1.2. Izīrētājs – Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola. 

        1.1.3. Apmeklētājs – īrnieka viesis. 

        1.1.4. SPKC – slimību profilakses un kontroles centrs, informācija par Covid-19  

                  ierobežojumiem (https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19). 

1.2. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas (turpmāk tekstā – RMDV) dienesta viesnīcas (turpmāk – Viesnīca) iekšējās kārtības noteikumi nosaka Izīrētāja, Īrnieka un Apmeklētāju tiesības, pienākumus un uzvedības normas, uzturoties RMDV Viesnīcā. 

1.3. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar 2021. gada 17. marta “Dzīvojamo telpu īres likums”, Latvijas Republikas Ministru Padomes 1993. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 212 “Dienesta viesnīcu lietošanas noteikumi”. 

1.4. Rīcību ugunsgrēka gadījumā nosaka RMDV iekšējie noteikumi 13.09.2021 “Rīcība ugunsgrēka gadījumā” Nr.9., 13.09.2021. “Ugunsdrošības instrukcija” Nr.11. 

1.5. Šos iekšējos kārtības noteikumus papildina “Kārtība, jeb rīcības plāns, ja   Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā konstatē, vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas”, Nr.10., 13.09.2021. 

1.6. RMDV Viesnīcas koplietošanas telpu uzkopšanu nodrošina RMDV tehniskie darbinieki, uzkopšanas kārtību nosaka RMDV direktors saimnieciskajā darbā. 

1.7. Izīrētājs izvieto Viesnīcas iekšējās kārtības noteikumus Viesnīcas telpās, kuras ir brīvi pieejamas visiem īrniekiem, īrnieku viesiem un darbiniekiem. 

1.8. Telpas nodod lietošanā katram Īrniekam personīgi, noslēdzot ar izīrētāju Viesnīcas telpu īres līgumu ( turpmāk tekstā – Līgums) uz vienu mācību gadu. Viesnīcas Iekšējās kārtības noteikumi ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 

II 

 Līguma slēgšanas un laušanas kārtība 

2.1. Īrnieks (ja ir pilngadīgs), īrnieka vecāki vai aizbildnis likumīgais pārstāvis (ja īrnieks ir nepilngadīgs) par īrnieka uzturēšanos RMDV Viesnīcā slēdz ar dienesta viesnīcas vadītāju Viesnīcas telpu lietošanas līgumu. 

2.2. Līdz ar Viesnīcas telpu lietošanas līguma noslēgšanu persona iegūst īrnieka, bet RMDV – izīrētāja statusu (tiesības un pienākumus).

2.3. Viesnīcas vadītājs izsniedz katram īrniekam personīgi istabas atslēgu.

2.4. Viesnīcas vadītājs informē īrniekus par Iekšējās kārtības noteikumiem, iepazīstina ar ugunsdrošības instrukciju, rīcību ugunsgrēka gadījumā un ugunsdrošības noteikumiem izmantojot elektroiekārtas. 

2.5. Īres maksa jāpārskaita uz RMDV kontu līdz nākamā mēneša 20.datumam.

2.6. Slēdzot jaunu īres līgumu, tiek pārbaudīts, vai ir nokārtotas saistības par iepriekšējo periodu. 

III 

Īrnieka tiesības un pienākumi  

3.1. Īrnieks dzīvo Viesnīcā visu mācību gadu. 

3.2. Viesnīcas telpas un iekārtas lieto tikai paredzētajam nolūkam un uztur tās kārtībā. 

3.3. Neuzturas Viesnīcā mācību stundu laikā, izņemot: 

       3.3.1. pusdienām paredzēto starpbrīdi;

       3.3.2. gadījumos, kad vairākas stundas ir brīvas; 

       3.3.3. slimības gadījumā (ar ārsta ieteikumu). 

3.4. Īrnieka tiesības: 

      3.4.1. Izmantot visus pakalpojumus, kurus sniedz Viesnīca. 

      3.4.2. Īrnieks par saviem līdzekļiem var veikt viesnīcas telpā kosmētisko remontu   (tā veikšanai ir jāsaņem Viesnīcas vadītāja rakstiska atļauja). 

      3.4.3. Domstarpības, kas radušās starp Īrnieku un Izīrētāju, tiek risinātas pārrunu ceļā ar Viesnīcas vadītāju, vai arī iesniedzot rakstisku iesniegumu Viesnīcas vadītājam. 

      3.4.4. Viesnīcas vadītāja lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot rakstisku iesniegumu   RMDV  direktora vietniekam saimnieciskajā darbā. 

      3.4.5. Iesniegt priekšlikumus Viesnīcas vadītājam par darba, pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu.

3.5. Īrnieka pienākumi: 

        3.5.1. Ievērot SPKC aktuālos norādījumus. 

        3.5.2. Atstājot viesnīcu, nodot atslēgas dežurantam. 

        3.5.3. Lietot Viesnīcas nodrošinātos dezinfekcijas līdzekļus un uzvesties atbilstoši SPKC rekomendācijām. 

        3.5.4. Sliktas pašsajūtas gadījumā ziņot Viesnīcas vadītājam, skolotājam vai dežurantam. 

3.6. Īrniekus Viesnīcā drīkst apmeklēt tuvākie radinieki (tēvs, māte, aizbildnis), uzrādot Viesnīcas dežurantam personu apliecinošus dokumentus, ievērojot SPKC aktuālos norādījumus. 

3.7. Īrnieku viesi (tēvs, māte, aizbildnis) dzīvojamās istabās uzturas tikai ar Viesnīcas dežuranta atļauju no plkst.16.00 līdz plkst. 19.00. Piektdienās no plkst.13.00 līdz plkst. 19.00. Viesi drīkst uzturēties tikai tajā telpā, kura norādīta reģistrācijas žurnālā. 

3.8. Īrniekiem jāierodas Viesnīcā līdz plkst. 23.00. Izņēmuma gadījumus saskaņot ar Viesnīcas vadītāju vai dežurantu. 

3.9. Īrniekiem jāievēro vispārpieņemtās higiēnas, tīrības un kārtības normas. Katru dienu jāveic sanitārā tīrīšana. 

3.10. Regulāri jāveic telpu uzkopšana un vēdināšana. Reizi diennaktī jāiznes atkritumi. Reizi 10 dienās jāveic gultas veļas nomaiņa.  

3.11. Ja Īrniekam ir vēlēšanās mainīt istabiņu, tas jāsaskaņo ar Viesnīcas vadītāju. 

3.12.  Īrniekam jāinformē personīgi Viesnīcas vadītāju par ārkārtas situāciju (zādzība, avārija tml.), kā arī visiem inventāra bojājumiem istabā vai koplietošanas telpās.

3.13. Īrnieka pienākums ir nepieciešamības gadījumā ielaist īrētā telpā Viesnīcas darbiniekus divu cilvēku sastāvā, (ūdens krānu, kanalizācijas, apkures funkcionēšanas pārbaudei, skaitītāju rādījumu nolasīšanai).  

3.14. Ārkārtas situācijā, lai novērstu avāriju, DV darbiniekam vai Valsts policijas, apsardzes, glābšanas dienesta darbiniekiem atļauts ieiet istabā bez īrnieka klātbūtnes, par to paziņojot  īrniekam.  

3.15. STINGRI AIZLIEGTS VIESNĪCAS TELPĀS IENEST UN LIETOT ALKOHOLU, NARKOTISKĀS VIELAS, CIGARETES, KĀ ARĪ ATRASTIES REIBUMA STĀVOKLĪ. VIESNĪCAS TELPĀS AIZLIEGTS SMĒĶĒT, LIETOT ŪDENSPĪPI, DEDZINĀT VĪRAKU, SVECES, IZMANTOT ATKLĀTU LIESMU, TURĒT DZĪVNIEKUS. PĒC PLKST.22.00 ISTABIŅĀS AIZLIEGTS IZMANTOT ELEKTRISKĀS PLĪTIŅAS.  

3.16. Viesnīcas telpās stingri aizliegts ienest ieročus, sprāgstvielas un citus dzīvībai un veselībai bīstamus priekšmetus. 

3.17. AIZLIEGTS lietot elektriskos sildītājus un ierīces, kas neatbilst elektrodrošības un ugunsdrošības prasībām. Citas mazjaudīgas elektroierīces lietot tikai saskaņojot ar Viesnīcas vadītāju. 

3.18. Aizliegts sēdēt uz palodzēm. 

3.19. Nav atļauts novietot uz ārējām palodzēm priekšmetus, izkārt tos logos. 

3.20. Nav atļauts turēt savas mantas ārpus īrētās telpas.  

IV 

Izīrētāja tiesības un pienākumi  

4.1. Izīrētājam ir tiesības veikt sanitārā stāvokļa kontroli īrnieka klātbūtnē. 

4.2. Izīrētājam ir tiesības sniegt norādījumus īrniekam sanitāro prasību nodrošināšanai. 

4.3. Izīrētājam ir pienākums divu nedēļu laikā atbildēt rakstiski uz īrnieka rakstiskajiem jautājumiem par Viesnīcas darba nepilnībām. 

4.4. Izīrētājam ir pienākums netraucēt īrniekam lietot izīrētās telpas, palīgtelpas, ierīces, iekārtas. 

4.5. Izīrētājam ir pienākums nodrošināt koplietošanas iekārtu un ierīču funkcionēšanu. 

4.6.  Par dienesta viesnīcas Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu var tikt piemēroti RMDV disciplinārie sodi: 

  1. Mutisks aizrādījums, informējot par to grupas audzinātāju, izglītojamā vecākus vai aizbildņus. 
  1. Rakstisks brīdinājums, nosakot sabiedriskos darbus dienesta viesnīcā, pārkāpumu izskatot RMDV Domes sēdē, informējot par to izglītojamā vecākus vai aizbildņus. 
  1. Rakstisks rājiens un stipendijas samazināšana, izskatot pārkāpumu RMDV Domes sēdē, informējot par to izglītojamā vecākus vai aizbildņus. 
  1. Lēmums par dienesta viesnīcas līguma laušanu, pārkāpumu izskatot RMDV Domes sēdē, informējot par to izglītojamā vecākus vai aizbildņus. 

V 

Materiālā atbildība  

5.1. Īrnieks atbild par koplietošanas telpu un istabas inventāru, pamatojoties uz noslēgto līgumu. 

5.2. Inventāra bojāšanas, iznīcināšanas vai pazušanas gadījumā Īrnieks kompensē materiālos zaudējumus.

5.3.  Viesnīcas vadītājs un Viesnīcas dežurants neatbild par īrnieka personīgajām mantām, kas atstātas bez uzraudzības neaizslēgtās istabās un citās dienesta Viesnīcas telpās. 

VI 

Viesnīcas telpu lietošanas kārtība  

6.1. Izglītojamo prombūtnes laikā telpu atslēgas atrodas pie Viesnīcas dežuranta.  

6.2. Viesnīcas istabās un koplietošanas telpās jāievēro sanitāri higiēniskās normas. Viesnīcas istabā: 

       6.2.1.Mantas novieto skapjos, plauktos, atvilktnēs. 

       6.2.2. No rīta saklāj gultu, sakārto galdu, plauktu. 

       6.2.3. Pēc lietošanas atstāj kārtībā virtuvi (traukus nomazgā un novieto plauktos). 

       6.2.4. Pēc plkst. 23.00 uzturas savā istabā. 

       6.2.5. Nespēlē azartspēles.        

       6.2.6. Neveic telpās nekādus pārkārtojumus vai iekārtu pārveidojumus bez Viesnīcas vadītāja atļaujas. 

       6.2.7. Viesnīcā ievēro savstarpējās pieklājības normas. 

       6.2.8. Dodoties brīvlaikā iztukšo ledusskapi.  

       6.2.9. Netraucē citus Īrniekus.

       6.2.10. Dušas telpu pēc lietošanas atstāj tīru un kārtīgu, izmanto maiņas apavus. Dušas drīkst izmantot tikai tas īrnieks, kuram dežurants ir izsniedzis atslēgas. Dušas telpu izmanto no plkst.6.00 – 09.00, plkst.12.00 – 23.00

VII

Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumu un grozījumu pieņemšanas kārtība

7.1.  RMDV Viesnīcas iekšējās kārtības noteikumus apspriež un grozījumi tajos tiek veikti pēc RMDV direktores un Viesnīcas īrnieku priekšlikuma un saskaņošanas RMDV pedagoģiskās padomes sēdē.  

7.2. Dienesta viesnīcas darba kārtības noteikumi stājas spēkā ar 2021.gada 13.septembrī. 

VIII 

Noslēguma jautājumi  

8.1. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē RMDV 05.04.2017. noteikumi  Nr.1 “RMDV Dienesta viesnīcas iekšējie darba kārtības noteikumi”. 

Direktore  I.Šteinberga