Uzņemšana 2023

UZŅEMŠANA IR NOSLĒGUSIES 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā savijas radošums, prasmes un zināšanas. Te izceļam talantus.

RMDV 2023./2024. mācību gadā uzņem reflektantus šādās profesionālās vidējās izglītības programmās:

Pēc pamatizglītības apguves (mācību ilgums 4 gadi):

Pēc vidējās izglītības apguves (mācību ilgums 2 gadi):

IESTĀŠANĀS

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Reflektanti aizpilda iesniegumu un elektroniski atsūta uz skolas elektronisko adresi pasts@rmdv.lv vai iesniedz klātienē Rēzeknē, Baznīcas ielā 34A lietvedībā līdz 11. jūlijam (darba dienās plkst. 9.00-12.00 un 14.00-16.00). Pārējos dokumentus iesniedz klātienē, atsūta elektroniski vai ierakstītā vēstulē pēc izglītības dokumenta saņemšanas iepriekšējā izglītības iestādē, bet ne vēlāk kā līdz 11. jūlija plkst. 9.00. Ja dokumentus neiesniedz klātienē, to oriģināli jāuzrāda, ierodoties skolā uz iestājpārbaudījumu.

Iestājpārbaudījums Kompozīcijā un Zīmēšanā notiks 11. jūlijā plkst. 10.00, pārrunas latviešu valodā – dokumentu iesniegšanas laikā.

Izglītības iestādē uzņem personas, kuras, summējot rezultātus iestājpārbaudījumos un pārrunās, ir ieguvušas augstāku punktu skaitu.

 1. Iesniegums;
 2. Iegūto izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
 3. Sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu;
 4. Ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par veselības stāvokli;
 5. Divas fotogrāfijas 3×4 cm;
 6. Bērniem bāreņiem jāiesniedz bāreņa apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
 7. Reflektants var pievienot iesniegumam citu informāciju, piemēram, profesionālās ievirzes izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
 8. Iesniedzot dokumentus klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
 9. Nepilngadīga reflektanta iesniegumu paraksta arī viņa vecāks vai likumiskais pārstāvis.

KĀPĒC RMDV?

PAPILDU INFORMĀCIJA

 • Radoša mācību gaisotne;
 • Mūsdienīgas iekārtas un instrumenti, kas regulāri tiek papildināti;
 • Nelielas, saliedētas grupas profesionālajos priekšmetos (līdz 8 audzēkņiem);
 • Darba tirgū pieprasītas profesijas mākslā un dizainā;
 • Pedagogi – praktizējoši mākslinieki un savas nozares speciālisti;
 • Prakses pie uzņēmējiem un amatniekiem;
 • Izstādes, radoši projekti un uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana;
 • Sadarbība ar Latvijas Mākslinieku savienību, Latvijas Restauratoru biedrību, Latvijas Dizaineru savienību un citiem;
 • Erasmus+ prakses ārzemēs;
 • Stipendija līdz 150 Eur mēnesī;
 • Dienesta viesnīca.

Ir jautājumi? Zvani pa tālruni 26462211 vai raksti uz e-pastu pasts@rmdv.lv

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

REFLEKTANTA IESNIEGUMS

Seko skolas jaunumiem: