Uzņemšana 2024

MIKC “Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola” savijas radošums, prasmes un zināšanas. Te izceļam talantus.

 

MIKC LMMV struktūrvienībā “Rēzeknes Mākslas un dizaina skola” 2024./2025. mācību gadā reflektantus pēc pamatizglītības apguves (mācību ilgums 4 gadi) uzņem šādās profesionālās vidējās izglītības programmās:

Pēc pamatizglītības apguves (mācību ilgums 4 gadi):

 

 

 

Reflektanti pēc vidējās izglītības apguves (mācību ilgums 2 gadi) 2024./2025. mācību gadā netiek uzņemti.

IESTĀŠANĀS

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Personas, kuras vēlas uzsākt mācības izglītības iestādē, dokumentus iesniedz elektroniski, nosūtot uz izglītības iestādes e-pastu pasts@lmmv.gov.lv (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu)

VAI

klātienē attiecīgās izglītības iestādes struktūrvienības Administratīvās nodaļas lietvedei -struktūrvienības “Rēzeknes Mākslas un dizaina skola” (adrese – Baznīcas iela 34A, Rēzekne) no 2024. gada 1.jūnija līdz 25.jūnija plkst. 9.00 (darba dienās plkst. 9.00-12.00 un 14.00-16.00). Ja dokumentus neiesniedz klātienē, to oriģināli jāuzrāda, ierodoties skolā uz iestājpārbaudījumu.

Iestājpārbaudījumi Kompozīcijā un Zīmēšanā notiks 26.jūnijā plkst. 10.00.

Izglītības iestādē uzņem personas, kuras, summējot rezultātus iestājpārbaudījumos un pārrunās, ir ieguvušas augstāku punktu skaitu.

 1. Iesniegums;
 2. Iegūto izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
 3. Sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu;
 4. Ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par veselības stāvokli;
 5. Divas fotogrāfijas 3×4 cm;
 6. Bērniem bāreņiem jāiesniedz bāreņa apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
 7. Reflektants var pievienot iesniegumam citu informāciju, piemēram, profesionālās ievirzes izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
 8. Iesniedzot dokumentus klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
 9. Nepilngadīga reflektanta iesniegumu paraksta arī viņa vecāks vai likumiskais pārstāvis.

KĀPĒC LMMV?

PAPILDU INFORMĀCIJA

 • Radoša mācību gaisotne;
 • Mūsdienīgas iekārtas un instrumenti, kas regulāri tiek papildināti;
 • Nelielas, saliedētas grupas profesionālajos priekšmetos (līdz 8 audzēkņiem);
 • Darba tirgū pieprasītas profesijas mākslā un dizainā;
 • Pedagogi – praktizējoši mākslinieki un savas nozares speciālisti;
 • Prakses pie uzņēmējiem un amatniekiem;
 • Izstādes, radoši projekti un uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana;
 • Erasmus+ prakses ārzemēs;
 • Ikmēneša stipendija;
 • Dienesta viesnīca.

Ir jautājumi? Zvani pa tālruni 26462211 vai raksti uz e-pastu pasts@lmmv.gov.lv

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI ŠEIT 

REFLEKTANTA IESNIEGUMS (Pilngadīga)

REFLEKTANTA IESNIEGUMS (Neilngadīga)

Seko skolas jaunumiem: