Rekvizīti

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola
Reģistrācijas Nr.: 90000048383
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4601
Banka: Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV95TREL2220525005000