Rekvizīti

MIKC Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola
Reģistrācijas Nr.:  40900040227
Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV-4601
Banka: Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV23TREL222070000600B