Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola aicina apmeklēt pedagogu profesionālās pilnveides kursus

Programmas nosaukums: Mākslas valodas bagātība un analīze profesionālās ievirzes programmas saturā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolā, prasības mācību uzdevumu veikšanai, darba uzdevumu vērtēšanas kritēriji.

Kursa norise: 28. jūnijā pulksten 8.30. RMDV Mākslas skolā 8.kab.

Mērķauditorija: Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogi; vizuālās mākslas un mājturības skolotāji, citi interesenti ar pamata priekšzināšanām.

Kursa mērķis: Aktualizēt zināšanas par kompozīcijas organizēšanas principiem un vizuālo elementu bagātību. Sniegt priekšstatu par profesionālās ievirzes mācību priekšmetu uzdevumu izpildes procesa etapiem, darbu vērtēšanas kritērijiem un prasībām.

Kursa uzdevumi:

  • sniegt zināšanas par mācību priekšmetu uzdevumiem un to vērtēšanas kritērijiem,
  • sniegt zināšanas par kompozīcijas principu darbību mākslas darbā, priekšstatu par prasībām mācību priekšmetu uzdevumu izpildei, vērtēšanai, atbilstību audzēkņu vecumposmam.

 

Īss kursa apraksts.

Kurss ir paredzēts Profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” pedagogu sagatavošanai darbam atsevišķu mācību priekšmetu pasniegšanai. Tiek aplūkoti audzēkņu darbi, to izpildes tehnikas, darbu sagatavošanas prasības un sniegts priekšstats par kompozīcijas organizēšanas paņēmienu bagātību

 

Kursa sadalījums pa tematiem:

N.p.k.

Temats

Stundu skaits

1.

Vizuālie elementi un kompozīcijas organizēšanas paņēmieni – mākslas valodas kontekstā. Mācību priekšmetu uzdevumiem izvirzītie nosacījumi un atbilstoši vērtēšanas kritēriji.                             Tēmas lektors Kristīne Binduka

4

2.

Profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” mācību priekšmetu – Kompozīcija uzdevumu apskats, prasības un vērtēšanas kritēriji.                                                                   Tēmas lektors Iveta Ošāne

4

 

Programmu izstrādāja: Mg.paed. Kristīne Binduka