RMDV Mākslas skolu absolvē 38 jaunie talanti

19. maijā notika Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola Mākslas skolas izlaidums – apliecību par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 38 jaunie talanti – 27 Rēzeknē un 11 bērnu mākslas skolas filiālē Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola 

Šis ir otrais gads, kad absolventu pulkam pievienojās arī skolēni, kuri profesionālās ievirzes piecu gadu programmu apguva kādā no RMDV Mākslas skolas filiālēm Rēzeknes novads– Sakstagalā, Kaunatā un Gaigalavā. 

“Maijs bijis saspringts un satraucošs – mācību gada noslēgums vispārizglītojošajā skolā, diplomdarbu pabeigšana un aizstāvēšana Mākslas skolā. Varat būt lepni un gandarīti par paveikto, jo darbs ir izdarīts godam,” uzsvēra RMDV Mākslas skolas vadītāja Kristīne Binduka. “Šī iegūtā izglītība jums noderēs jebkurā jomā, kurā nākotnē darbosieties, jo tā ir iemācījusi paskatīties uz lietām atšķirīgi, redzēt ārpus ierastās “kastītes”. Priecāsimies, ja izvēlēsieties turpināt mācības Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā, jo ir ļoti patīkami strādāt ar jauniešiem, kuriem ir ielikti stipri mākslas pamati.” 

Paldies par ieguldīto darbu pirmajai audzinātājai Anitai Andrejevai un tagadējai audzinātājai Dainai Manuško. Paldies skolotājām Natālijai Losānei, Anitai Mazurei, Ellai Maslovskai, Anitai Bernānei, Zanei Skutānei, Ivetai Ošānei, Mārai Zīliņai, Inārai Jackovskai, kā arī Sakstagala pedagoģēm Anitai Doroščonokai un Svetlanai Patmalniecei. 

Paldies vecākiem, kuri atveda savus bērnus uz Mākslas skolu un atrada pareizos vārdus, lai šī izglītība kādā brīdī netiktu pamesta novārtā. “Bērniem ir ļoti svarīgs vecāku atbalsts,” atzina skolotāja Anita Doroščonoka “Diplomdarbu aizstāvēšanā Vladislavam teicu, ka viņam ļoti labi sanācis. Viņš atbildēja: “Protams, man tētis arī ļoti labi zīmē”.” 

Visas vasaras garumā diplomdarbi apskatāmi Mākslas skolas gaitenī, savukārt nākamā gada pavasarī tie būs redzami ikgadējā Mākslas skolas labāko darbu izstādē Latgales kultūrvēstures muzejā. 

Madara Bērtiņa,
RMDV direktores vietniece komunikācijas jomā
Foto: Kaspars Ratnieks