Baznīcas 34a, Rēzekne, LV-4601 Tālruņi: 64622676 (kanceleja); 64621716 (mākslas skola); Fakss: 64622676; e-pasts: rmv@inbox.lv
10.11.2019 11:42 Trauksmes celšana (23.10.2019)

Trauksmes celšanas likums

spēkā no 01.05.2019.

https://likumi.lv/ta/id/302465-trauksmes-celsanas-likums

http://www.trauksmescelejs.lv/

 

Kas ir trauksmes cēlējs?

Ikviena fiziska persona, kas, veicot darba pienākumus, vai, dibinot tiesiskās attiecības,ieguvusi ziņas, kuras pats uzskata par patiesām, ziņo par iespējamo pārkāpumu RMDV, arodbiedrībai, Valsts kancelejai vai citām atbildīgajām institūcijām

 

Kādos gadījumos?

Ja ir pārkāpumi amatpersonu bezdarbībā, nolaidībā, dienesta stāvokļa izmantošanā, korupcijā, krāpšanā, finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanā, izvairīšanās no nodokļu samaksas, sabiedrības veselības, sabiedriskās kārtības apdraudējums, drošības apdraudējums, konkurences, cilvēktiesību pārkāpums, pārkāpumi publisko iepirkumu, finanšu jomā, ētikas normu pārkāpumi

 

Trauksmes cēlēja ziņojums nav anonīms, bet ir parakstīts, tas uz iesnieguma norāde “TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMS”. Ziņojuma saņēmējs nedrīkst izpaust trauksmes cēlēja personību.

 

Kontaktpersona:

Inga Čekša-Ratniece, RMDV projektu vadītāja

 

RMDV atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos ir izglītības iestādes vadītājs vai viņa prombūtnes laikā persona, kura aizvieto vadītāju, vai arī ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu īpaši norīkota persona (turpmāk – atbildīgā persona).

 

 

Trauksmes celšanas kārtība PDF

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa DOCX