Profesionālās kompetences pilnveides kursi “Dizaina vēsture kā caurviju kompetence”

Šī gada 14., 15.martā RMDV telpās notiks
Valsts izglītības satura centra ESF projekta
„Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide”
(Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001)
profesionālās kompetences pilnveides kursi
“Dizaina vēsture kā caurviju kompetence”
Reģistrācija 14.martā 9.30, nodarbību sākums 10.00.
Darba kārtība abām dienām pielikumā