Publicitātes pārskats | ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Projekts “PuMPuRS”)

Publicitātes atskaite par 2019./2020.m.g. 1.semestri

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta īstenošanas laiks: 03/2017–12/2022.

Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski ir sadalīti četrās grupās:

1.grupa – AR MĀCĪBU DARBU VAI IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDI SAISTĪTIE RISKI;

2.grupa – SOCIĀLĀS VIDES UN VESELĪBAS RISKI;

3.grupa – 3. EKONOMISKIE RISKI;

4.grupa – 4. AR ĢIMENI SAISTĪTIE RISKI

2019./2020.m.g.1.semestrī RMDV īstenoja ar 2 riska grupām saistītās aktivitātes, proti, ar mācību vai izglītības iestādes vidi saistītajiem riskiem un ekonomiskajiem riskiem.

Konsultatīvā atbalsta sniegšanas PMP samazināšanai, kas tieši saistīta ar 1.riska grupu, uzdevumi atbilstoši izstrādātajam PMP risku novēršanas plānam ir izveidot KA plānu un vienošanos ar izglītojamo un īstenot šo plānu, ja nepieciešams, sadarbojoties ar klases audzinātāju (vai citu mācību personālu, izglītības psihologu, sociālo pedagogu vai izglītības iestādes vadību) un, ja iespējams un nepieciešams, arī ar vecākiem, ja izglītojamais ir nepilngadīgs.

Skolotāji visa semestra laikā centās nodrošināt skolēnu personības izaugsmi– intelektuālo, emocionālo un sociālās attīstības vienotību, sekmēt viņu tikumisko īpašību attīstību, veicināt skolēnu līdzdalību, sadarbību un atbildību pedagoģiskajā procesā, sekmēt vērtībizglītību, veidojot skolēnu izpratni par darba dzīvi un karjeras plānošanu, attīstot runas un uzvedības kultūru.

Projekta ietvaros 1. semestra laikā 3 audzēkņiem tika sniegtas konsultācijas angļu valodā, 2 audzēkņiem – latviešu valodā un 1 audzēknim – matemātikā. Transporta izdevumi tika kompensēti 3 audzēkņiem un dienesta viesnīcas izdevumi -4 audzēkņiem. Kopējā summa, kas tika izlietota dienesta viesnīcai laika posmā no 01.01.2020.-31.08 – 314,65 eiro un transportam – 179.09 eiro. Kopā – 493,74 eiro.

Atskaiti sagatavoja projekta 834 koordinatore Gunta Tjanginska

Publicitātes atskaite par 2019./2020.m.g. 2.semestri

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta īstenošanas laiks: 03/2017–12/2022.

Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski ir sadalīti četrās grupās:

1.grupa – AR MĀCĪBU DARBU VAI IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDI SAISTĪTIE RISKI;

2.grupa – SOCIĀLĀS VIDES UN VESELĪBAS RISKI;

3.grupa – 3. EKONOMISKIE RISKI;

4.grupa – 4. AR ĢIMENI SAISTĪTIE RISKI

2019./2020.m.g.2.semestrī RMDV īstenoja ar 2 riska grupām saistītās aktivitātes, proti, ar mācību vai izglītības iestādes vidi saistītajiem riskiem un ekonomiskajiem riskiem.

Projekta ietvaros 2. semestra laikā 4 audzēkņiem tika sniegtas konsultācijas angļu valodā, 2 audzēkņiem – latviešu valodā un 2 audzēkņiem – matemātikā. Dienesta viesnīcas izdevumi (līdz 35.00 eiro/mēnesī) tika kompensēti -7 audzēkņiem. Kopējā summa, kas tika izlietota dienesta viesnīcai laika posmā no 01.01.2020.-31.08, – 940,50 eiro.

Atskaiti sagatavoja projekta 834 koordinatore Gunta Tjanginska