PUMPURS

PuMPuRS

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs.

Mērķgrupa:

 • vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei;
 • profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).

 

Ko iegūst skolēni?

Projekts ,,PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu:

 • konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • kompensācija par:
  • sabiedriskā transporta biļetēm;
  • naktsmītnēm;
  • ēdināšanu;
  • individuālajiem mācību līdzekļiem;
  • individuālās lietošanas priekšmetiem;
  • speciālo transportu;
 • Jauniešu NVO projekti pašvaldībās.

 

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017–12/2022

2018./2019.m.g. 2.semestrī projekta ietvaros Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā tika sniegtas konsultācijas 8 audzēkņiem (angļu, latviešu valodā, matemātikā), kā arī kompensēti transporta izdevumi (3 audzēkņiem) un dienesta viesnīcas izdevumi (3 audzēkņiem).

 

Projekta koordinatore Sandra Kļaviņa