Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas audzēkņu noslēguma darbi 2018./2019.m.g.

Šajā gadā skolu absolvēja 19 audzēkņi.

Profesionālās ievirzes izglītības programma “Vizuāli plastiskā māksla” paredz

tādu mācību priekšmetu apguvi kā zīmēšana, gleznošana, veidošana, darbs materiālā, kompozīcija, mākslas valodas pamati, batika, maketēšana, tēlniecības pamati, datorgrafika un plenērs.

Izglītības programmas apguves pēdējā semestrī katrs audzēknis strādā pie noslēguma darba. Noslēguma darba aizstāvēšanā audzēknis prezentē savu veikumu. Prezentācijā iekļauti slaidi par darba tapšanas procesu. Izdarīti secinājumi.

Noslēguma darbu vērtē – komisija, kas sastāv no skolas vadītāja, uzaicināta Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas profesionālo priekšmetu pedagoga un visiem nobeiguma darbu vadītājiem.

Tiek vērtēts:

  • darba process – audzēkņa komunikācija ar vadītāju, audzēkņa attieksmi pret darbu, patstāvīgums, iniciatīva, darba izpildes secība, pētnieciskā daļa, eksperimenti un jaunatklājumi,
  • gala rezultāts – no ideju piedāvājuma skicēs līdz rezultātam – gatavajam darbam. Darba iecere, idejas aktualitāte un atbilstība adresātam, darba tehniskās kvalitātes, darba mākslinieciskās kvalitātes, risinājuma funkcionalitāte, darba radošums un oriģinalitāte;
  • noslēguma darba prezentācija – uzstāšanās, runa, ieinteresētība, prasme atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem

Noslēguma darba aizstāvēšana bija nopietnākais pārbaudījums Mākslas skolas septītās klases audzēkņiem.

Skolas pedagogi ir ieguldījuši daudz darba, lai sasniegtais rezultāts būtu tik augsts. Absolventu audzinātājas Anita Andrejeva un Natālija Losāne

Šobrīd visi radošie noslēguma darbi ir apskatāmi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolā kā noslēguma darbu izstāde.

Mākslas skolā mācās ap 200 audzēkņiem un profesionālajā ievirzes programmā ar īstenošanas ilgumu 7 gadi tiek uzņemti audzēkņi, kuri pamatizglītības programmā mācās 3. klasē, lai profesionālās ievirzes nobeiguma klase sakristu ar pamatizglītības 9. klasi, nodrošinot pēctecību.

 

RMDV MS vadītāja Kristīne Binduka