Skolotāji pieredzes apmaiņā Itālijā

Pērnā gada rudenī programmas ERASMUS+ projekta ,,Eiropas labie piemēri mākslas un dizaina izglītībai Latvijā’’, Nr.2016-1-LV01-KA102-022584, ietvaros 4 skolotāji pieredzi guva Romas mākslas skolās Itālijā – Accademia delle Arti e Nuove Tehnologie  in Piazza della Rovere, Liceo Artisico Caravaggio un Accademia delle Belle Arti.

 

Skolotājs Norberts Kudiņš: Mēs bijām nenogurdināma ziņkārīgo biedru grupu, kura pilnveidoja zināšanas Itālijas mākslas un kultūras vēsturē, apskatīja vēstures pieminekļus, par kuriem mācījāmies jau skolā. Prieks bija apmeklēt mākslas izglītības iestādes un sazināties ar kolēģiem izglītības jomā. Šo pieredzes apmaiņu rezultātā vēlreiz sapratu, ka gan mākslas izglītība, gan tās virzieni Eiropā ir ļoti līdzīgi. Tāpēc svarīgi bija salīdzināt un labāko ieviest savā skolā.

Skolotāja Iveta Ošāne: Prieks, ka Itālijas mākslas un dizaina skolas veicināja mūsu velmi savā skolā ieviest jaunas izglītības programmas. Tas ir būtiski, lai uzrunātu jaunus audzēkņus, kā to dara skolas Eiropā.

Itālijā pieredzi guva sekojoši skolotāji: Kristīne Binduka, Iveta Ošāne, Norberts Kudiņš un Aivars Pīgoznis.

 

Projekta vispārējais mērķis bija attīstīt prasmju un kompetenču līmeni kultūrizglītībā atbilstoši mūsdienu starptautiskajām prasībām, sekmējot Latgales reģiona un visas valsts ekonomisko uzplaukumu, kas radošās industrijas tirgū spēj piedāvāt inovatīvus kultūras produktus ar Eiropas pievienoto vērtību.

Projekta tiešie mērķi:

1) attīstīt un pilnveidot RMDV audzēkņu prasmes, iemaņas un kompetences izvēlētajā profesijā, apgūstot starptautisko pieredzi, kas veicinātu jauniešu personīgo izaugsmi, nodarbinātību un sekmīgu iekļaušanos Eiropas darba tirgū;

2) sekmēt RMDV pedagoģiskā personāla profesionālās pilnveides iespējas ārpus Latvijas un veidot plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā, lai izstrādātu jaunas starpnozaru izglītības programmas, ieviešot tās jaunizveidotajā Rēzeknes Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā sekmīgai izglītības procesu nodrošināšanai radošās industrijas tirgum.

 

erasmus

 

 

 

 

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu ,,Eiropas labie piemēri mākslas un dizaina izglītībai Latvijā’’ līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.