Rēzeknes novadā darbojas RMDV mācību punkti

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skola īsteno divas profesionālās ievirzes izglītības programmas ,,Vizuāli plastiskā māksla”. Rēzeknē programmas apguves laiks – 7 gadi. Savukārt no 2017./2018.mācību gada 1. septembra ir izveidoti trīs mācību punkti – Gaigalavā, Sakstagalā un Kaunatā, kuros izglītības programmas apguves ilgums ir 5 gadi.

Audzēkņi mācību punktos tiek uzņemti no 11 gadu vecuma, lai profesionālās ievirzes nobeiguma klase sakristu ar pamatizglītības 9.klasi, nodrošinot pēctecību iegūtajai izglītībai un iespēju turpināt mācības kādā no profesionālās izglītības programmām Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā.

Mācību laikā tiek radīta interese par mākslu un radošo pašizpausmi, attīstot uztveri, izzinot dabu, mākslas un kultūras vidi. Tiek apgūti vizuāli plastiskās mākslas pamati, iegūtas zināšanas un prasmes radošajā darbībā: radošos darbos izteikt tēlus, tēmas un idejas, izvērtēt savu un citu radīto, attīstītas vispārējās prasmes un spējas. Darba organizācijā dominē individuāla pieeja, kas veicina audzēkņu spēju un prasmju vispusīgu attīstību.

Pirmajā mācību gadā programma paredz zīmēšanas, gleznošanas un darba materiālā mācību stundas. To nodrošina profesionāli pedagogi Jolanta Dundeniece, Anita Doroščonoka un Dace Zagorska. Audzēkņi piedalās dažāda līmeņa konkursos, izstādēs, iesaistās projektos. Katra semestra noslēgumā darbi tiek vērtēti apjomīgā darbu skatē. Audzēkņi tiek informēti par darba un tālākizglītības iespējām, apmeklē atvērto durvju dienas Mākslas vidusskolā.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ik gadu organizē kursus arī pedagogiem, nodrošinot metodiskā materiāla apriti.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola cer sagaidīt krietni lielāku audzēkņu pieplūdumu savās vidusskolas profesionālās izglītības programmās no jaunajiem mācību punktiem.

 

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas

Mākslas skolas vadītāja Kristīne Binduka